HARMONOGRAM SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKÓŁ Z TERENU POWIATU PROSZOWICKIEGO

 

w roku szkolnym 2018/2019  

Koordynator sieci – Zdzisława Stopińska

 Terminy spotkań:

 

4 października 2018 r., godz. 12.00

prowadzący: Zdzisława Stopińska

 

6 grudnia 2018 r., godz. 12.00

Prowadzący: Izabella Mącznik-Sułowska

 

7 lutego 2019 r., godz. 12.00

Prowadzący: Magdalena Batog-Rzadkowska

 

4 kwietnia 2019 r., godz. 12.00

prowadzący: Marta Dubik

 

 

7 czerwca 2019 r., godz. 12.00

Prowadzący: Małgorzata Biednik

 

 HARMONOGRAM SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

DLA LOGOPEDÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Z TERENU POWIATU

PROSZOWICKIEGO

Zespół prowadzący sieć:

Agnieszka Gąsior - koordynator sieci

Anna Nawrocka

Małgorzata Biednik

 
Terminy spotkań:

8 listopada 2018 r., godz. 15.00

 

31 stycznia 2019 r., godz. 15.00

 

28 marca 2019 r., godz. 15.00

 

30 maja 2019 r., godz. 15.00

 

 
 
UNIWERSYTET DLA RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza rodziców, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności wychowawcze, skutecznie porozumiewać się i rozwiązywać problemy z dziećmi na bezpłatne warsztaty UNIWERSYTET  DLA RODZICÓW.

Terminy spotkań:

15 listopada 2018r. godz. 16.00

Prowadzący: Małgorzata Biednik

13 grudnia 2018r. godz. 16.00

Prowadzący: Marta Dubik, Anna Nawrocka

10 stycznia 2019r. godz. 16.00

Prowadzący: Magdalena Batog-rzadkowska, Izabella Mącznik-Sułowska

7 lutego 2019r. godz. 16.00

Prowadzący: Agnieszka Gąsior, Monika Lubaszek-Frączek

14 marca 2019r. godz. 16.00

Prowadzący: Zdzisława Stopińska, Agnieszka Kozik-Merino

 Zajęcia odbywają się w siedzibie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o godz. 16:00. Informacje i zapisy dla zainteresowanych będą telefonicznie w godz. 8:00-18:00 (tel. 12 307-03-36) lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Proszowicach, ul. Kolejowa 10.

 

 PUNKTY KONSULTACYJNE

Zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców do działających w Poradni Punktów:

  • Punkt Informacji Zawodowej - pierwszy wtorek miesiąca godz. 14:30–16:00.
  • Punkt dla dyslektyków - pierwsza środa miesiąca godz. 16.00–17.00.
  • Punkt socjoterapeutyczny i psychoedukacyjny - pierwszy piatek miesiąca godz. 16.00 - 17.00

 

 DNI OTWARTE PORADNI

14  listopada 2018r. w godzinach od 9.00 do 17.00 odbędą się  Dni Otwarte Poradni dla społeczności lokalnej. Dzieci i rodzice będą mogli zapoznać się z warunkami i metodami pracy, a także będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji porad psychologów, pedagogów, logopedów oraz terapeuty rodzin. 
 
 
 
 KONFERENCJE POWIATOWE
 
25 października 2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Poradni odbędzie się konferencja powiatowa dla nauczycieli języka polskiego pt.: "Dysleksja czy lenistwo? Jak diagnozować, jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu?"
 
 
22 listopada 2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Poradni odbędzie się konferencja powiatowa dla wychowawców klas VII, VIII i III gimnazjum pt.: "Rola wychowawcy w wyborze szkoły i zawodu".
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 
 
AKCJA U PROGU SZKOŁY
 
13 marca 2019r. – odbędzie się Akcja  „U progu szkoły” -  ma ona na celu: poinformowanie rodziców jakie są aktualne wymagania w klasie pierwszej szkoły podstawowej, pomóc rodzicom w ocenieniu czy ich dziecko gotowe jest do podjęcia nauki w szkole podstawowej, a także udzielenie porady jak pomóc dziecku w jego rozwoju emocjonalnym i społecznym, aby łatwo przystosowało się do życia szkolnego.

 

 ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Plan posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2018/2019:

1) dnia 6 września 2018r.

2) dnia 20 września 2018r.

3) dnia 11 października 2018r.

4) dnia 25 października 2018r.

5) dnia 8 listopada 2018r.

6) dnia 29 listopada 2018r.

7) dnia 13 grudnia 2018r.

8) dnia 27 grudnia 2018r.

9) dnia 10 stycznia 2019r.

10) dnia 31 stycznia 2019r.

11) dnia 14 lutego 2019r.

12) dnia 28 lutego 2019r.

13) dnia 14 marca 2019r.

14) dnia 28 marca 2019r.

15) dnia 11 kwietnia 2019r.

16) dnia 25 kwietnia 2019r.

17) dnia 9 maja 2019r.

18) dnia 23 maja 2019r.

19) dnia 14 czerwca 2019r.

20) dnia 27 czerwca 2019r.

21) dnia 11 lipca 2018r.

 22) dnia 22 sierpnia 2017r.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

poniedziałek:    godz: 13.00 - 14.00

piątek:              godz: 9.00 - 10.00

Wnioski prosimy składać najpóźniej 2 dni przed posiedzeniem Zespołu. Wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka/osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem lub pełnoletniego ucznia.

 

 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Od października w Poradni odbywają się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzone przez Zespół, w skład którego wchodzą specjaliści: psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda, rehabilitant, lekarz. Spotkania odbywają się według harmonogramu, w porozumieniu z rodzicami dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

 

Wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania na zajęcia jest Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

 

PRACA W TERENIE

 Pomagamy rozwiązywać różne problemy oraz wspierać nauczycieli na terenie przedszkoli i szkół.

Opiekunowie poszczególnych gmin:

 

 MEDIACJE

Dotyczą różnych problemów: konfliktów rodzinnych, spraw o rozwód, sporów rówieśniczych, konfliktów między nauczycielami a rodzicami.

Ustalenie terminu pierwszego spotkania odbywa się w sekretariacie Poradni.

 

 SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

To poprawianie zaburzonych relacji rodzinnych, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie każdego członka rodziny, szczególnie dzieci. 

Bierze w niej udział cała rodzina, ponieważ rodzina jest pewnym systemem, w którym poszczególne osoby pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują.

Ustalenie terminu pierwszego spotkania odbywa się w sekretariacie Poradni.